Адвокат Ариф Салим
5 звезди от 2 потребител

Адвокат Ариф Салим

Описание:

адв.Ариф Салим


Предлагам правни консултации и оказване на правна помощ на широк кръг от клиенти, както и процесуално представителство по граждански и наказателни дела пред българските съдилища.

Цел в работата ми е компетентното и акуратно правно обслужване на клиентите, които са ми доверили решаването на проблема си.

Прилагайки своя професионален опит и юридически знания, се стремя да подхождам с подчертано внимание към всеки отделен казус и да съдействам за ефективната защита на правния ви интерес.

Правни услуги:

Гражданско право

Правни консултации по гражданско-правни въпроси; Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела; Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство; Абонаментно правно обслужване на търговски дружества; Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус; Изготвяне на договори; Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел.

Търговско право

Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци; Сделки с търговски предприятия; Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки; Консултации по банкови сделки; Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози; Правни анализи по приватизационни сделки; Изготвяне на тръжна документация.

Семейно и наследствено право


Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси; Разводи - процесуално представителство пред съдебните органи; Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна; Издръжки; Консултации и правно съдействие при осиновяване; Изготвяне на завещания.

 

Административно право


Процесуално представителство пред държавни и общински органи; Обжалване на административни актове; Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване по ЗЧРБ; Консултации в областта на данъчното право; Консултации по ЗУТ във връзка с териториално - устройствени планове.

 

Трудово право


Консултации по трудовоправни въпроси на граждани и фирми; Изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики; Консултации по колективно трудово договаряне; Процесуално представителство пред съд при воденето на трудови дела във връзка с уволнения, съкращения, обезщетения и спорове по КТД.

 

Вещно и облигационно право


Консултации по вещноправни и реституционни въпроси; Регистрация на ЖСК и кооперации; Представителство пред съда във връзка с оспорване на договори.

 

гр.Варна бул.Княгиня Мария Луиза 10 Варна, Област Варна 9000 Bulgaria

Направете запитване до Собственика на Бизнеса

Моля, попълнете формата отдолу с вашата заявка, ние ще се свържем с Вас след това.

CAPTCHA ImageПрезареди
Собственик:
Вие ли сте собственик на тази информация? Изискване на обявата

Отзиви от Адвокат Ариф Салим Варна

Не намерихме отзив за този бизнес.
CAPTCHA Image
CAPTCHA Image